วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกๆ วันคือ
          ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องหมวดภาษาไทยในตอนเช้าและก่อนกลับบ้าน
          เข้าแถวเคารพธงชาติและควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนที่ปรึกษา
    
วันจันทร์ที่  18 มิ. ย.2555
ภาคเช้า   สังเกตการสอนของเพื่อน
ภาคบ่าย    สอน ม. 1/4, 1/9, ทำแผนการสอน

วันอังคารที่  19 มิ. ย.2555
ภาคเช้า  ตรวจข้อสอบ,ทำบันทึกข้อความ, สอน ม.1/6,1/4,1/9,1/3
ภาคบ่าย  ตรวจการบ้านนักเรียน,ทำแบบประเมินยกระดับคุณภาพความเป็นครู
       
วันพุธที่  20 มิ.ย.2555
ภาคเช้า     ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน(เวรประตู),เข้าสอนม.1/4,เลี้ยงส่งอาจารย์จุฑาภรณ์
ภาคบ่าย    สอน  ม.1/6 , ทำอุปกรณ์จัดบอร์ดวันสุนทรภู่,  ทำความสะอาดห้องหมวด
            
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ. ย.2555
ภาคเช้า    สอน ม. 1/2,3,6,7 แทนอาจารย์แอร่ม  สอน ม. 5/1 ม. 4/1,2
ภาคบ่าย   สอน ม. 1/9 , สอบอ่านบทอาขยาน ม. 5 , ทำอุปกรณ์วันสุนทรภู่ไว้

วันศุกร์ที่   22  มิ. ย.2555
ภาคเช้า    ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน(เวรประตู), สอน ม. 1/4,1/6,1/9  ,ส่งหนังสือบันทึกข้อความ
ภาคบ่าย   ไปกรอกข้อมูลนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง, ทำสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1
                         

บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกๆ วันคือ
          ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องหมวดภาษาไทยในตอนเช้าและก่อนกลับบ้าน
          เข้าแถวเคารพธงชาติและควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนที่ปรึกษา
       
วันจันทร์ที่   11 มิ. ย.2555
ภาคเช้า   สังเกตการสอนของกนกวรรณ,ทำแบบประเมินให้อาจารย์
ภาคบ่าย    สอน ม. 1/3,1/9, ทำแผนการสอน

วันอังคารที่  12  มิ. ย.2555
ภาคเช้า   ซ้อมพิธีวันไหว้ครู,เข้าสอนชั้น ม.1/3, 1/6,2/9
ภาคบ่าย  ตรวจการบ้านนักเรียน,ทำแบบประเมินยกระดับคุณภาพความเป็นครู
          
วันพุธที่  13 มิ.ย.2555
ภาคเช้า     ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน(เวรประตู), อ. เกศริน  มนูญผล มานิเทศก์(ครั้งแรก)เข้า    สอนคาบเรียนที่ 1/3,1/9
ภาคบ่าย   จัดหมวดใหม่  ทำแผนการสอน  ทำความสะอาดห้องหมวด
               
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ. ย.2555
ภาคเช้า    ทำพิธีไหว้ครูและจัดตารางสอนใหม่ , สอนแทนอาจารย์พี่เลี้ยง,สอน ม.4
ภาคบ่าย   ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์พพี่เลี้ยง, ตรวจการบ้าน

วันศุกร์ที่   15  มิ. ย.2555
ภาคเช้า    ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน(เวรประตู), สอน ม. 1/3,1/9  ,สังเกตการสอนของพี่เลี้ยง
ภาคบ่าย   เข้าโฮมรูมแทนอาจารย์พี้เลี้ยงของ ม.1/12 , ตรวจการบ้านนักเรียน,ทำสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1
                         


บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกๆ วันคือ
          ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องหมวดภาษาไทยในตอนเช้าและก่อนกลับบ้าน
          เข้าแถวเคารพธงชาติและควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนที่ปรึกษา
        
วันจันทร์ที่   4 มิ. ย.2555
ภาคเช้า - บ่าย  โรงเรียนปิดในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่  5  มิ. ย.2555
ภาคเช้า   เข้าสอนชัน ม.1/3, 1/6
ภาคบ่าย  เดินเอกสารให้อาจารย์ในหมวดภาษาไทย
           
วันพุธที่  6 มิ.ย.2555
ภาคเช้า     ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน(เวรประตู), เข้าสอนคาบเรียนที่ 1/3,1/9
ภาคบ่าย   จัดหมวดใหม่  ทำแผนการสอน  ทำความสะอาดห้องหมวด
                
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ. ย.2555
ภาคเช้า    ทำแบบประเมินหนึ่งแสนครูดี  , แก้แผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์พี่เลี้ยง
ภาคบ่าย   ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์พพี่เลี้ยงต่อ  ตรวจการบ้าน

วันศุกร์ที่   8 มิ. ย.2555
ภาคเช้า    ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน(เวรประตู), สอน ม. 1/3,1/9  ,สังเกตการสอนของพี่เลี้ยง
ภาคบ่าย   เข้าโฮมรูมแทนอาจารย์พี้เลี้ยงของ ม.1/12 , ตรวจการบ้านนักเรียน,ทำสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1
                         

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกๆ วันคือ         
          ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องหมวดภาษาไทยในตอนเช้าและก่อนกลับบ้าน
          เข้าแถวเคารพธงชาติ ควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนที่ปรึกษาและตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนที่มาเรียนและไม่มาเรียนร่วมทั้งพฤติกรรมต่างๆ ด้วย
         
วันจันทร์ที่ 28 พ.ค.2555
ภาคเช้า   เย็บข้อสอบ PIZA ให้อาจารย์พัชนี , ทำสมุด ปพ. ให้อาจารย์พี่เลี้ยงห้อง 2/3, 2/6, 2/9
ภาคบ่าย  เข้าสอนคาบเรียนที่ 6 และ 7 ,  นำเอกสารไป Copy ห้องโรเนียว , ทำแผนการสอนให้ี่เลี้ยง
       
วันอังคารที่ 29 พ.ค.2555
ภาคเช้า   เข้าสอนคาบเรียนที่ 5,6 แก้แผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์พี่เลี้ยง
ภาคบ่าย ทำงานทั่วๆ ไปในหมวด , ปริ้นส์เอกสารให้อาจารย์พี่เลี้ยง
                          
วันพุธที่ 30 พ.ค.2555
ภาคเช้า    เวณยืนหน้าประตูโรงเรียน, เข้าสอนคาบเรียนที่ 1,2,7 , ทำ ปพ.ให้พี่เลี้ยงและเคลื่อนย้ายโต๊ะ
                   ในห้องหมวดและเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
ภาคบ่าย  แก้แผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์พี่เลี้ยงและหางานให้อาจารย์ณัฐฐาเรื่องลูกเสือโลก
                 
วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.2555
ภาคเช้า    ทำ ปพ. ให้พี่เลี้ยง , ตรวจการบ้านนักเรียน,กรอกคะแนนแบบประเมินให้อาจารย์
                    ในหมวดภาษาไทย
  ภาคบ่าย  ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์พี่เลี้ยง , เข้าชมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
                    จัดทำเอกสารการอบรม "การสร้างข้อสอบที่ดี" ในวันที่ 1 และ 2 มิ.ย. 2555 จำนวน 180 ชุด

วันศุกร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 2  มิ.ย. 2555
        เข้าอบรมการสร้างข้อสอบที่ดี
        ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

สิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกๆ วันคือ
          ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องหมวดภาษาไทยในตอนเช้าและก่อนกลับบ้าน
          เข้าแถวเคารพธงชาติและควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนที่ปรึกษา
         
วันจันทร์ที่ 21 พ.ค.2555
ภาคเช้า    แนะนำตัวหน้าเสาธง ,ทำความสะอาดหมวดภาษาไทย  เช่น เก็บหนังสือ จัดหนังสือ เป็นต้น
ภาคบ่าย   เข้าสอนคาบเรียนที่ ม.2   และ  ม. 1/3, 1/9
      
วันอังคารที่ 22 พ.ค.2555
ภาคเช้า   เข้าสอนชั้น ม. 2/3 , ม.1/3, 1/6 จัดเอกสารให้ อ.ณัฐฐา (สื่อการเรียนการสอนโดยเย็บเป็นชุด)
ภาคบ่าย  เดินเอกสารให้อาจารย์ในหมวดภาษาไทย
            
วันพุธที่ 23 พ.ค.2555
ภาคเช้า    จัดเอกสารให้อาจารย์ในหมวด , เข้าสอนคาบเรียนที่ 1,2,7
ภาคบ่าย   จัดหมวดใหม่ โดยการเลื่อนโต๊ะคอมพิวเตอร์มาไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
                  ทำความสะอาดห้องหมวด
                 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.2555
ภาคเช้า    จัดทำ ปพ. ของห้อง  1/3,1/6,1/9  , แก้แผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์พี่เลี้ยง
                  เข้าสอนคาบเรียนที่ 1,6,7
ภาคบ่าย   รับสมัครนักเรียนเข้าชมรม "พูดได้พูดเป็น" ของอาจารย์พี่เลี้ยง , ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์พพี่เลี้ยงต่อ

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค.2555
ภาคเช้า    เข้าสอนคาบเรียนที่ 2,6  และขนหนังสือมาให้หมวดภาษาไทยและอังกฤษ
ภาคบ่าย   เข้าโฮมรูมแทนอาจารย์พี้เลี้ยงของ ม.1/12 ,
                   ขนข้อสอบ PIZA มาที่หมวดภาษาไทย , ตรวจการบ้านนักเรียน
                         

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

เล่าเรื่องของฉัน

ชื่อนางสาว  วันวิสา  ยิ่งประสิทธิ์
เกิดวันที่  19 พ.ค. 2532
ที่อยู่ปัจจุบัน  41/1 หมู่ 6  ต. ทอนหงส์  อ.พรหมคีรี  จ. นครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
  -  ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านวังลุง
  -  มัธยมศึกษา    โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
  -  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช